You are here

Karel de Grote Hogeschool

Academisch Nederlands

Docenten van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen trekken al jaren aan de alarmbel. Instromers uit kansarme groepen (studenten met een andere moedertaal en andere taalzwakke studenten) hebben het moeilijk met het op hogeschoolniveau gehanteerde Nederlands. Zowel op het gebied van mondelinge taalbeheersing (het zich vlot uitdrukken in de standaardtaal, zijn mening op een adequate manier verwoorden, lang aan het woord blijven, nuances in woord en stijl gebruiken, de hoofdgedachte achterhalen in een uiteenzetting enz.) als op het gebied van schriftelijke taalbeheersing (teksten juist interpreteren, de hoofdgedachte achterhalen, goed gestructureerde teksten schrijven, zonder fouten schrijven enz.) stellen zowel de vakdocenten als de taaldocenten duidelijke tekorten vast. Studenten haken daardoor af of falen in hun studies.

In het kader van een actief diversiteitsbeleid, willen wij de studenten van de hogeschool ondersteunen om hun slaagkansen te optimaliseren. Die ondersteuning bestaat uit twee luiken: een algemeen luik waarbij de vakoverschrijdende vaardigheden ingeoefend worden en een individueel aangepast luik waarbij ingespeeld wordt op de specifieke noden van 
zowel de student als van de opleiding.


We doen dit via gecombineerd onderwijs. Het contactonderwijs biedt de student de mogelijkheid om kennis te maken met de leerstof en met de andere studenten, waarbij ervaringen kunnen uitgewisseld en vergeleken worden en waarbij de student de eigen competenties leert inschatten.

Het afstandsonderwijs biedt de student de mogelijkheid om zich te concentreren op de vaardigheden waarin hij het meest tekort schiet en/of die hij voor zijn studies nog nodig heeft.

Om de studielast voor de studenten niet onnodig te verhogen, wordt optimaal ingespeeld op de leerstof die de studenten in de hogeschool moeten verwerken. Dit wil zeggen dat de leerkracht de opdrachten binnen deze leerstof kadert. Die opdrachten kunnen dus van student tot student verschillend zijn; via afstandsonderwijs kunnen de individuele opdrachten thuis verwerkt worden. Bovendien kan elke student het verwerkingsproces op eigen tempo en niveau doorlopen. Het afstandsonderwijs wordt zo georganiseerd dat de minder computervaardige studenten in het Multimediacentrum van de school zo nodig begeleiding krijgen om de leerplatformsessies te doorlopen.

Praktische kennis Frans

Het studiepubliek in het departement lerarenopleiding van de Karel de Grote Hogeschool is de jongste jaren erg geëvolueerd. Heel wat jonge mensen die in hun secundair onderwijs geen of slechts een basiskennis Frans hebben aangeleerd, kiezen voor de lerarenopleiding. Studenten die studeren om leerkracht te worden in het basisonderwijs, moeten echter over een praktische kennis Frans beschikken. Zij moeten immers in staat zijn om later in het vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs Frans te onderwijzen. Het vak Frans vormt voor hen een groot struikelblok, omdat zij niet over voldoende voorkennis beschikken. De Karel de Grote Hogeschool ging daarom op zoek naar een oplossing, en vond die in een samenwerking met LBC. In het begin van het schooljaar worden alle KdG-studenten die starten in de lerarenopleiding Basisonderwijs gescreend op hun kennis van het Frans. Als blijkt dat de kennis van het Frans niet voldoende is om een goede kans op slagen te hebben, wordt de student doorverwezen naar een ondersteuningstraject. Een 50-tal studenten wordt zo elk jaar doorverwezen naar een speciale ondersteunings­module Frans op LBC. Hun kennis van de nodige grammaire en vocabulaire wordt in deze cursus ‘bijgespijkerd’. De cursus bestaat uit 60 lestijden, gespreid over 20 weken. De cursus wordt aangeboden in ‘gecombineerd onderwijs’, d.i. 70% als gewone contactlessen, en 30% als thuis-onderwijs via een internetleerplatform waarbij de student door de leer­kracht individueel gecoacht wordt. Door deze cursus te volgen verhogen de studenten hun slaagkansen voor het vak Frans gevoelig. Zij zetten daarmee een stap dichter naar hun droom: een job als leerkracht in het basisonderwijs.